Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

H MMW CAPITAL (εφεξής αποκαλούμενη «Εταιρία») θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι, Συνεργάτες, Προμηθευτές αλλά και απλώς επισκέπτες και συνεργαζόμενα τρίτα μέρη.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους αναλυτικούς όρους της Πολιτικής Ασφάλειας και Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας ή/και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δηλώνετε πως αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης κάθε παρεχόμενης από την Εταιρία υπηρεσίας.

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικό δεδομένο ορίζεται κάθε πληροφορία που καταγράφεται σε υλικό ή ψηφιακό μέσο και η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στον εντοπισμό, την αναγνώριση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως όνομα και επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

 1. Σκοποί Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παραδείγματος χάριν, η Εταιρία προστατεύει και επεξαργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της σύννομης, και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο, όταν αυτά εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας (e-mail, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, προηγούμενη εμπειρία με Forex) αλλά και στα πλαίσια της γενικότερης επικοινωνίας, υποστήριξης, πληροφόρησής σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Εταιρίας.

 

Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια της μεταξύ μας Σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ήτοι:

– Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων σας στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων μας (Elite Signals Group, Fast Track Trading Course, Master Minds Academy, Private MasterClass καθώς και όσα δύνανται να δημιουργηθούν στο μέλλον) με την μέθοδο της εξ αποστάσεως ασυγχρόνιστης ή συγχρονισμένης παρακολούθησης σε κατ’ ιδίαν διασκέψεις μέσω πλατφόρμας.

– Για την υποστήριξη/πληροφόρησή σας σχετικά με υπηρεσίες της Εταιρίας, απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών που σας προσφέρονται.

– Για λόγους εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από εμάς.

– Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες, προγράμματα, τεχνική ενημέρωση, ενημέρωση για γενικά ζητήματα κ.λπ.

– Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mastermindsworld1@gmail.com, ή ακολουθώντας την διαδικασία κατάργησης εγγραφής από την λίστα ενημερώσεών σας.

 

 1. Αρχές Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών  δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία.

Η Εταιρία μας εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμό χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Παράλληλα, η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), όπως αυτά εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που σας παρέχονται.

 

 1. Πως Συλλέγονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Ο Οργανισμός μας συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

 

– όταν καλείτε αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση για πληροφόρηση ή για κάποιο πρόγραμμα συνεδριών.

– κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των συνεδριών.

– όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός εγγράφου (πχ. ενός Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης).

– όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή ανανεώνετε τις προτιμήσεις αυτές

– όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

 

 1. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

H Εταιρία ζητεί πάντοτε από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και τους εγγεγραμμένους στις παρεχόμενες υπηρεσίες τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη εταιρική αλλά και τη γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή Νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποιά δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

Από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δυνατότητα δηλαδή του εκάστοτε εγγεγραμμένου να παρακολουθεί άνευ χρονικών περιορισμών και φορών παρακολούθησης το παρεχόμενο υλικό, όσο και λόγω της διαρκούς ανανέωσης του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Η διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Εταιρίας γίνεται κατόπιν ρητού αιτήματός σας.

Το αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του δημιουργηθέντος από εσάς λογαριασμού στην ιστοσελίδα της Εταιρίας υποβάλλεται εγγράφως, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που περιέχει τη σαφή δήλωση βουλήσεώς σας προς διαγραφή, στην διεύθυνση mastermindsworld1@gmail.com.

 

 1. Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία e-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί με Κανονισμό) η ιστοσελίδα μας (https://mmwcapital.gr) χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών μας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι τα εξής κάτωθι:

 1. Τα Βασικά Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Χωρίς τη χρήση αυτών των cookies η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει.
 2. Τα Cookies Ανάλυσης Απόδοσης αξιοποιούνται για την παρακολούθηση της απόδοσης του δικτυακού τόπου μας και το πώς οι χρήστες του μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα cookies μας δίνουν τις πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους χρήστες. Επίσης μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τους τομείς του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά ή που χρειάζονται συντήρηση.
 3. Τα Λειτουργικά Cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάται ο διαδικτυακός τόπος τις προτιμήσεις σας στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το καταχωρήσετε από την αρχή κατά την επιστροφή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση που σβήσετε cookies από την συσκευή σας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου η ως άνω διαδικασία κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο συμφωνείτε ανεπιφύλακτα στην αποστολή των ως άνω αναφερομένων cookies στην συσκευή σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Σας παρέχεται έτσι η δυνατότητα να απορρίψετε την αποθήκευση τους τροποποιώντας τον browser σας.

Άλλες ρυθμίσεις του browser σας επιτρέπουν ακόμα και τη μερική διαγραφή των cookies η την απόρριψη τους από οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο. Ένας επιπρόσθετος τρόπος ελέγχου των cookies είναι το αίτημα για προηγούμενη συγκατάθεση, το οποίο όμως μπορεί να επιβραδύνει την περιήγηση σας στο διαδίκτυο.

Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε να μην δέχεστε συγκεκριμένα είδη cookies όπως για παράδειγμα cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης ακόμα και να μην δέχεστε cookies από επιλεγμένες εταιρείες.

Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε (opt-in) με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins,  κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους του Οργανισμού μας) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της κάθε μιας από τις ως άνω αναφερόμενες Εταιρίες μπορείτε να εξαιρεθείτε  προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, η διαγραφή των cookies εντός τριάντα (30) ημερών είναι πάγια πολιτική της Εταιρίας.

 

 1. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Επί της αρχής, η Εταιρία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τέτοια τρίτα μέρη μπορεί να λάβουν για παράδειγμα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς, εάν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των Εκπαιδευόμενων μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.).

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνουμε κάθε μέτρο προστασίας και θέτουμε αυστηρούς συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Επιφυλασσόμαστε ότι στο μέλλον προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

 

 1. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους προστασίας δεδομένων.

H Εταιρία μας διαθέτει εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους), συμμόρφωση προς διεθνή Πρότυπα ασφάλειας και Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Όποιος Συνεργάτης της Εταιρίας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Η Εταιρία μοιράζεται τις πληροφορίες που της παρέχονται αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία με την Εταιρία.

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στο μέλλον λογισμικό παρατήρησης της επισκεψιμότητας, για την ανάλυση και την επίλυση τεχνικών και εμπορικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Η παρατήρηση της επισκεψιμότητας είναι εγγυημένο πως θα γίνεται με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

 

 1. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχει συλλέξει (βασικά στοιχεία επαφής όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση), μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του αρμόδιου συνεργάτη, ώστε να εκτελεσθούν, για την δική σας καλύτερη ενημέρωση, προωθητικές δραστηριότητες (email, ενημερωτικά Newsletters κ.λπ.).

Επιπλέον, για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένα εργαλεία προβολής προσωποποιημένων διαφημίσεων υπηρεσιών ή προσφορών οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά από την Εταιρία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν μοιράζει τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις.

Η διαγραφή σας από τις υπηρεσίες στοχευμένων διαφημίσεων και κάθε προωθητική από μέρους μας ενέργεια είναι δυνατή, κατόπιν έγγραφου αιτήματός σας, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mastermindsworld1@gmail.com.

 

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα της Εταιρία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή εταιριών, όπως ενδεικτικά, εταιριών παροχής Συμβουλευτικών ή παρεμφερών υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς. Κατά συνεπεία, η Εταιρία δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο τις ιστοσελίδες αυτές και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές τους. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

 

 1. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η Εταιρία απαγορεύει απολύτως τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, η Εταιρία δεν επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους επισκέπτες ή τους εγγεγραμμένους στις υπηρεσίες της, τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.

Η Εταιρία δεν επιτρέπει και δεν εξουσιοδοτεί καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών της ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρηθεί ως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της Εταιρίας, είναι δυνατό, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να παρεμποδιστούν μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Υπάρχει δυνατότητα άμεσης διαγραφής οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας– Στοιχεία Επικοινωνίας

Το εταιρεία «Μουρουδέλης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου», με διακριτικό τίτλο «MMW CAPITAL» ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Εταιρεία: Μουρουδέλης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, «MMW CAPITAL»

Διεύθυνση: οδός Θεοφάνους αριθμός 12, Αθήνα ΤΚ: 11523

Τηλέφωνο: (+30)2106451073

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κέντρου στο email: mastermindsworld1@gmail.com με θέμα «Προς Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων»  

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας μας εδώ (https://mmwcapital.gr/contact-us/), στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mastermindsworld1@gmail.com, καλέστε μας στο (+30)2106451073 να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Θεοφάνους αρ. 12, Αμπελόκηποι Αττικής, ΤΚ 115 23.

 

 1. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία μας στις 01-05-2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Κατέβασε το μοναδικό ΔΩΡΕΑΝ EBOOK της Ελληνικής αγοράς για να μάθεις πως να κερδίζεις στο Forex Trading

ΤΟ ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ!
Ένας συνεργάτης του Master Minds World θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σου για να δει αν είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και να συζητήσετε για τυχόν απορίες.
close-link